A.S.M. Rehberi

Aile Sağlığı Merkezimize gelirken yanınızda T.C kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanınızı, ehliyetinizi veya özel sigorta kartınızı mutlaka getiriniz. Bu istenilen belgeler merkezimize geldiğinizde yapılacak olan muayene veya tetkik-tahlil işlemlerinde herhangi bir yanlışlığa sebebiyet verilmemesi için gerekmektedir.

Tedavinizin eksiksiz sağlanabilmesi için evde kullandığınız ilaçlarınızı veya ilaç isimlerini yanınızda getirmeyi unutmayınız.

Reçeteli ilaçlarınızın yanı sıra kullandığınız vitaminler, aspirin ve bitki tedavilerini de getirmeyi, hekiminiz talep ettiyse, ilgili röntgen, tetkik sonuçları ya da raporlarınızı da mutlaka beraberinizde bulundurmanızda fayda olacaktır.

Merkezimizde aşağıda yer alan tetkik işlemleri yapılabilmektedir.

  • HEMOGRAM (TAM KAN SAYIMI)
  • LİPİD PROFİLİ (KOLESTEROL PANELİ)
  • TAM İDRAR TETKİKİ
  • HEPATİT PANELİ
  • HORMON PANELİ
  • TAM BİYOKİMYA PANELİ
  • 7- KOAGÜLASYON TETKİKİ
  • KAN GRUBU TESPİTİ

HASTA ve YAKINLARININ HAKLARI ve SORUMLULUKLARI 

Sağlık hizmetleri yaşamsal önemi nedeniyle, kişilerin hak ve sorumluluklarından ödün verilemez niteliktedir. Ankara Güven Hastanesi kurum olarak uymayı taahhüt ettiği haklarınız ve sorumluluklarınız konusunda sizi bilgilendirmeyi görev kabul etmiştir. Sağlıklı kalınız.

Bu bilgilendirme Ankara Güven Hastanesi’nde tanı ve tedavi işlemleri gerçekleştirilen, aynı zamanda Ankara Güven Hastanesi’nin anlaşmalı olduğu sağlık kurum/kuruluşlarında (inceleme merkezi ya da hastane) tanı ve tedavi işlemleri uygulanan ve bakım ve tedavileri Ankara Güven Hastanesi Evde Bakım Birimi tarafından evde sürdürülen hastaların ve yakınlarının sahip olmaları gereken ve Ankara Güven Hastanesi tarafından gerçekleştirilmesi taahhüt edilen hasta haklarının neler olduğunu açıklamak ve bilgilendirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı 01.08.1998 tarihli, 23420 sayılı " Hasta Hakları Yönetmeliği" temel alınarak hazırlanmıştır.

Tanı ve tedavi amacıyla kurumumuza başvuran her birey, Hastanemizde faaliyet gösteren Hasta ve Ailesinin Hakları Komitesi tarafından bu metinde yazılı hale gelen haklarını; her aşamada talep edebilir ya da öğrenme amacıyla söz konusu metni isteyebilir. Söz konusu metin, kurumumuzun tüm eğitici dokümanlarında ve her hasta başvurusunda hastalara tanıtılır ve talep olduğunda verilmek üzere sürekli hazır bulundurulur.

1. Kurumumuza başvuran her birey, fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun, varolan tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en üst düzeyde yararlanma hakkına sahiptir.

1.1. Hasta ve yakınlarının bakım/tedavisinin her aşamasında aktif katılım hakkı vardır.

1.2. Hastamız, tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uymak kaydıyla,hekimini ve/veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir. Hastamız, kurumumuzda, kurumumuzun anlaşmalı olduğu bir merkezde ya da evde bakım birimi tarafından evde tanı ya da tedavi sürecindeyken, başka bir kurumda işlemlerinin devam etmesini talep edebilir.

1.3. Hastamız, talebini yazılı olarak bildirdiği takdirde, hastaya verilmesi zorunlu olan belgelere ek olarak o ana kadar durumuyla ilgili tutulmuş olan tüm tıbbi kayıtlar hastanın bizzat kendisine verilir ya da işlemlerin devam edeceği yeni kuruma Ankara Güven Hastanesi Tıbbi İstatistik ve Arşiv Bölümünce en acil biçimde gönderilir.

Gerek duyulması durumunda, kurumumuz/evde bakım birimimiz ilgili hekimi yeni kuruma sözel olarak da bilgi vermekle yükümlüdür. Adli özelliği olan vakalarda “Adli Vaka Talimatı” na uygun olarak davranılır.

1.4. Kurumumuz görevlileri, hastamıza tıp uygulama kural ve ilkelerine aykırı ya da aldatıcı nitelikte tanı ve tedavi uygulayamazlar.

1.5. Hastalarımız ve yakınları organ ve diğer dokuları bağışlama konusunda teşvik edilirler.

1.6. Hastalarımız, sağlık sorunları ve genel sağlık konuları hakkında bilgi almak istemeleri halinde, danışman hekim tarafından ya da evde bakım hastaları için evde bakım hekimi/hekimleri tarafından ücretsiz olarak bilgilendirilirler.

2. Saygı ve İtibar Görme Hakkı: Hastalarımız, her zaman ve her türlü koşulda, bireysel itibarı korunarak saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma, tanı öğrenme ve tedavi olma hakkına sahiptir.

3. Mahremiyet Hakkı:

3.1. Hastalarımız, ziyaretçiler de dahil olmak üzere, kurumumuz ile resmi bağlantısı olmayan ya da resmi bir bağlantısı olmakla birlikte tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.

3.2. Hastalarımız, hekimleriyle görüşme ve muayene edilme, tedavileri ve transportları aşamalarında, yeterli görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme hakkına sahiptir.

3.3. Kurumumuza başvuran bireylerden tanı ve tedavi aşamasında elde edilen tüm bilgiler, ölümünden sonra da gizli kalacak biçimde korunur. Bu bilgiler ancak hastanın açık, yazılı izni ya da mahkeme kararı varsa ilgili mercilere açıklanır.

3.4. Hastalarımız, tanı ve tedavilerinin her aşamasında, hastanemiz prosedürlerinin izin verdiği doğrultuda  kendilerine ait dosyalara bakma ve tedavisiyle ilgili tıbbi dosya bilgilerinden kopya alma hakkına sahiptir.

3.5. Tıbbi gereklilik olmadığı ve hasta izin vermediği sürece, hangi gerekçeyle olursa olsun, kendisine dair özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi edinilemez.

3.6. Tıbben sakınca olmayan hallerde hastanın yanında bir yakınının bulunmasını isteme hakkı vardır.

4. Kimlik Bilme Hakkı: Hastalarımızın, kurumumuzda ve evinde kurum mensubu ilişkide bulunduğu tüm görevlilerin kimlikleri ile meslek ve sorumluluklarını bilme hakkı vardır.

5. Bilgi Edinme Hakkı:

5.1. Hastalarımızın, sağlıklarını olumsuz yönde etkilememesi koşuluyla kendileri ya da yasal varisleri kanalı ile tanı ve tedavinin tüm süreçlerine ve hastalığın olası gidişatına, beklenmedik sonuçlarına  ilişkin, komplikasyon ve alternatif tedaviler ile ilgili bilgi alma hakkı vardır.

5.2. Hasta bilgilendirilirken, hastanın anlayabileceği şekilde, tereddüt ve şüpheye yer verilmeden ve hastanın ruhi durumuna uygun olarak bilgi verilir.

5.3. Resmi dili anlamayan bir hastanın hastalığı ile ilgili bilgiler, kurum tarafından oluşturulmuş İngilizce temel bilgilendirilmiş onam (rıza) formları yeterli değil ise/İngilizce dışında bir lisanda isteniyor ise, çevirmen aracılığı ile verilir.

5.4. İşitme engelli hastalar için hastalığı ile bilgiler, kurum tarafından sağlanan işaret dili bilen anlaşmalı personel tarafından sağlanır.

6. Hastadan Rıza Alınması:

6.1. Hastanın veya kanuni temsilcisinin, hastanın o anki durumu, önerilen tedavinin ne olduğu, tedavinin kim tarafından sağlanacağı, tedavinin sağlayacağı faydalar, hastalığı ya da önerilen tedavi ile ilgili bir ölüm veya ciddi yan etki riski, tedavi alternatifleri, nekahat ile ilgili problemler, sonuçta elde edilecek başarı şansı ve tedavi olmazsa gerçekleşebilecek durumlar gibi konularda ayrıntılı bilgilendirme yapıldıktan sonra, tedavisi ile ilgili olarak verilecek kararları onaylama hakkı vardır. Hasta, reşit değilse veya mahcur (kısıtlı) ise velisinden veya vasisinden izin alınır. Hayati tehlike yaratan acil durumlarda veli ya da vasinin bulunamadığı veya hastanın ifade gücünün olmadığı hallerde bu şart aranmaz.

6.2. Hastanın yasal onayı alınamıyor ise (bilinç kapalılığı, yanında kimse olmaması vb.) ve girişimin acil olduğu durumda, eğer temsilcinin onayı zamanında alınamıyorsa  tıbbi girişim en az iki uzman doktorun onayıyla yapılabilir.

6.3. Yasal temsilcinin onay vermeyi reddettiği durumda, ilgili doktorun görüşü söz konusu girişimin hastanın yaşamını kurtaracağı yolunda ise, karar, vakit el verdiği takdirde, mahkemeye veya hakem heyeti benzer merciye bırakılır.

6.4. Tıbbi zorunluluklar ve kanunlarda yazılı haller dışında, rızası olmaksızın kişinin vücut bütünlüğüne ve diğer kişilik haklarına dokunulamaz.

7. Danışma (Konsültasyon ) / İkinci Görüş Alma Hakkı: Hasta, tedavisinin herhangi bir aşamasında başka bir hekim görüşü almak isterse, 27166 sayılı, 11.03.2009 tarihli "Özel Hastaneler Yönetmeliği" Madde 19 uyarınca  hastane içinden ya da dışından  başka bir hekim davet edebilir (Kendi veya 1. derece yakınlarının talebi ve ilgili hekiminin bilgisi dahilinde). Konsültasyon/ ikinci görüş sonucunda önerilen tedavi, ancak hastanın ilgili hekimi ile görüş birliğine varıldığı takdirde Ankara Güven Hastanesi sağlık personeli tarafından yürütülür.

8. Ağrının Doğru Değerlendirilmesi Hakkı: Hastanın ağrısı varsa, ağrısının doğru değerlendirilip tedavi edilmesi hakkı vardır. Ağrı tedavisi boyunca her aşamada hastanın bilgilendirilmesi ve eğitilmesi esastır.

9. Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakkı:

9.1. Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hastanın önerilen tedaviyi reddetme veya durdurulmasını isteme hakkı vardır.

9.2. Hastanın tedaviyi reddi halinde başına gelebilecekler hekim tarafından hastaya veya kanuni temsilcilerine veya yakınlarına anlatılır ve anlaşıldığına dair yazılı bir belge alınır.

9.3. Hastanın tedaviyi belgeli olarak reddetmesi halinde, hastanede/evinde sürdürülen teşhis tedavi işlemleri sonlandırılır, yatan hasta ise taburcu edilir.

9.4. Daha önce tedaviyi reddeden bir hastanın tekrar başvurması halinde, gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkı vardır. Kurumumuzda görevli personel, hastanın önceki reddi konusunda serzeniş ve imada bulunamaz.

10. Tetkik ve Tedavi Bedelleri: Hastanın Ankara Güven Hastanesi’nde sağlanacak hizmetler için yaklaşık ödeyeceği bedeller; sağlanan hizmetler için ise ödeyeceği bedellerin açık ve detaylı bir faturasını isteme ve alma hakkı vardır.

11. Sosyal ve Psikolojik Destek Alma Hakkı: Hastalarımızın, teşhis işlemlerine veya tedaviye engel olmadığı sürece, kendilerine has kıyafetleri giyme ve inançlarıyla ilgili sembolleri kullanma ve ritüelleri gerçekleştirme, sosyal ve psikolojik destek alma, hekimin bilgisi ile refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkı vardır.

12. Hasta Şikayetleri / Görüş Ayrılıkları:

12.1. Hastanın şikayetlerinin dikkate alınarak, şikayet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonuçtan haberdar edilmesi hakkı vardır.

12.2. Hastalarımızın, 6023 sayılı kanun gereğince ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvuru hakkı saklı kalmak koşulu ile, hasta haklarına ilişkin şikayetleri hastanemizin Hasta Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirme hakkı vardır. Hasta istek ve şikayetleri, Hasta Temsilcisi ve Hasta Haklarında Sorumlu Başhekim Yardımcısı ile birlikte değerlendirilir ve sözlü ya da yazılı geri bildirim sağlanır.

12.3. Hasta, ilgili idari yetkililerce çözüm bulunamaması ya da başvuru yapan hastanın çözümü kabullenmemesi durumunda, idari ve hukuki başvuru haklarını kullanabilir.

13. Ankara Güven Hastanesi Kural ve Uygulamaları:

13.1. Hasta, kendisine bir hasta olarak uygulanacak, hastanenin ve evde bakım ünitesi ekibinin kural ve uygulamaları hususunda bilgi edinme hakkına sahiptir.

13.2. Hasta; sağlık kurumları nezdinde bulunan kayıtlarında eksik, belirsiz ve hatalı tıbbi ve şahsi bilgilerin tamamlanmasını, açıklanmasını, düzeltilmesini ve nihai sağlık durumu ve şahsi durumuna uygun hale getirilmesini isteyebilir. 
Bu hak, hastanın sağlık durumu ile ilgili raporlara itiraz ve aynı veya başka kurumlarda sağlık durumu hakkında yeni rapor düzenlenmesini isteme haklarını da kapsar.

14. Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı:

14.1. Ankara Güven Hastanesi, hasta ve yakınlarına dini vecibelerini serbestçe yerine getirebilmeleri için gereken tedbirleri alır.

14.2. İhtiyaç halinde ve ölümünden hemen önceki hasta için, hastanın kanunen yetkili temsilcisinin, hastanın dini ihtiyaçlarına göre telkin ve dua etmek üzere bir din adamı getirme hakkı vardır.

15. Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma Hakkı:

15.1. Ankara Güven Hastanesi’nde yatan hastamız, Ankara Güven Hastanesi tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, ziyaretçi kabul etme hakkına sahiptir.

15.2. Ankara Güven Hastanesi’nde yatan hastamızın, hastanemizin kuralları doğrultusunda ve hekiminin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurulmasını isteme hakkı vardır.

16. Ötenazi Yasağı: Ötenazi yasaktır. Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat hakkından vazgeçilemez. Kendisinin veya bir başkasının talebi olsa dahi kimsenin hayatına son verilemez.

17. Tıbbi Özen Gösterilmesi:

17.1. Ankara Güven Hastanesi sağlık personeli, hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özeni gösterir. Hastanın hayatını kurtarmak veya sağlığını korumak mümkün olmasa bile, ızdırabını azaltmak veya dindirmek için gerekli çabayı gösterir.

17.2. Yaşamın sonundaki bakım her dönemde olduğu gibi saygılı ve şefkatlidir. Yaşamının son dönemindeki hastanın ihtiyaçları ilgili çalışanlar tarafından bilinir ve bunlara saygı gösterilir. Hastanın rahatlaması için gerekli tüm tedavi yapılır, ağrısı giderilir, hastanın ve ailesinin kültürel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları için destek olunur.

18. Güvenliğin Sağlanması Hakkı:

18.1. Tüm hastalarımızın, refakatçilerinin ve ziyaretçilerinin hastanemizde güvenlik içinde olmayı bekleme, fiziksel saldırılara karşı korunma ve bunu isteme hakları vardır.

18.2. Hastanemiz, hastaların, refakatçilerin ve ziyaretçilerin can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirleri alır. Kişi güvenliği açısından gerekli olan hallerde hasta ya da hastane idaresi, resmi koruma isteyebilir.

18.3. Bebekler, çocuklar, bedensel ve/veya zihinsel engelliler, yaşlılar, komatöz hastalar, emosyonel instabilitesi olanlar, kısıtlama altındaki hastalar, acil hastalar  taciz ve ihmal kurbanı gibi kendilerini koruyamayacak olan bireylerin hastanemizde güvenliği sağlanmaktadır.

18.4. Hastaların ve yakınlarının eşyalarının, hırsızlık ve kaybolmaya karşı korunmasını isteme hakları vardır.

19. Sağlık Eğitimi Hakkı: Hastanemizde ve Evde Bakım Ekibi tarafından evlerinde hizmet alan hastalarımız sağlık durumları ve mevcut sağlık hizmetleri hakkındabilgilendirilirler ve eğitilirler. Bu sayede kendi bakım süreçlerine katılmaları sağlanır.

HASTA SORUMLULUKLARI

 

Bilinci yerinde olan hasta, aşağıdaki hususlarda hastane çalışanlarına yardımcı olmalıdır;

1. Bilgi Verme:

1.1. Hasta, mevcut şikayetleri, geçirdiği hastalıklar, hastaneye yatırılıp yatırılmadığı, uygulanan tedavi ile kullandığı ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda doğru ve tam bilgi vermelidir. Tüm sağlık ekibine verdiği her türlü bilginin doğruluğundan hasta sorumludur ve hasta tarafından verilen eksik ya da yanlış bilgilendirmeden doğan tıbbi ya da hukuki sorumluluklar hastaya aittir.

1.2. Hasta, yetkili doktora tedavi sırasında ve sonrasında durumunda meydana gelen, beklenilmeyen değişiklikleri bildirmelidir.

1.3. Hasta, yapılacak işlemler ile ilgili olarak kendisinden beklenenleri doğru olarak anlayıp anlamadığını bildirmeli ve kendisi için hazırlanmış olan “Bilgilendirilmiş Onam Belgeleri” ni dikkatlice okuyarak imzalamalıdır.

2. Planlanan Tedaviyi Reddetme:

Hasta, tedaviyi reddetmesi veya doktorunun talimatlarına uymaması halinde doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

3. Tetkik ve Tedavi Giderleri:

Hasta, sağlık kurumuna müracaat aşamasında, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi ödeme kurumları tarafından karşılanacağını bildirmelidir.

4. Sağlık Kurumu Kural ve Uygulamaları:

4.1. Hasta ve yakınları, sağlık kurumu tarafından belirlenen kural ve uygulamalara uymalı, yapılan uyarıları dinlemeli,  diğer hastaların şikayet ve rahatsızlığına sebep olacak davranışlarda bulunmamalıdır.

4.2. Hastaneye ait eşyalar hastane dışına çıkarılmamalıdır.

5. Saygı Gösterme:

5.1. Hasta, diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını dikkate almalıdır.

5.2. Hasta, sağlık kurumu içindeki hastaları tehlikeye sokan, gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda sağlık kurumu yönetiminin alacağı tedbirlere uymalıdır.

5.3. Hasta randevuya vaktinde gelmeli veya aksi takdirde randevuya gelemeyeceğini bildirmelidir. Randevuya saatinde gelinmesi hastane işleyişini hızlandıracaktır. Randevusu olduğu halde gelmemesi ve konuyla ilgili hasta danışmanını/hekimini bilgilendirmemesi durumunda oluşturulacak yeni randevu düzeninde hasta danışmanına yardımcı olmalıdır.

6. Uygunsuz Talep: Hasta, yetkili doktorunca uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir.

7. Hasta Ziyaretçisi:

7.1. Hastanede yatan hastalar ziyaretçilerini, sağlık kurumu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir.

7.2. Hastanede bilinci yerinde olarak yatan hasta, aşağıdaki hususlarda Ankara Güven Hastanesi  idaresine yardımcı olmalıdır.

7.2.1. Hasta ziyaretçiden, herhangi bir şekilde, yiyecek ve içecek getirmesini istememeli ve getirileni de kabul etmemelidir.

7.2.2. Aynı anda ikiden fazla ziyaretçi kabul edilmemelidir.

7.2.3. Ziyaretçinin, hastanın kendisine veya başka hastalara ait eşyaları kullanmasına ve hasta yataklarına oturmasına engel olmalıdır.

7.2.4. Enfeksiyon kontrol programı gereği çocuk ziyaretçi getirilmemelidir.

7.2.5. Enfeksiyon kontrol programı gereği hasta katlarına çiçek çıkarılmamalıdır.

7.2.6. Hastane içinde sigara içilmemelidir. Ziyaretçiler ya da yakınlarının talebi durumunda hastane yetkililerine danışarak, sigara içilmesi için ayrılan açık alanlara yönlendirilmelidir.Duyurular

  • Web sitemiz güncellenen altyapı ve tasarımıyla yeniden yayında

Tüm Duyurular →